Bewilligte Projekte (2014 - 2020)

Suchparameter ändern

Projektnr. Titel Leitaktion Organisation Zeitraum
2014-1-DE04-KA205-001089 INCM 014 Berlin - Intermediate National Contact Meeting 2 EASA Germany e.V. 01.09.2014 - 28.02.2015
2014-1-DE04-KA205-001006 "Moving Audiences across Europe - Favourite Films Initiative" 2 Favourite Films e.V. 01.09.2014 - 31.12.2015
2014-1-DE04-KA205-000992 Young Editorial Teams Europe 2 Förderverein für ein Freies Radio TÜ/RT e.V. 01.10.2014 - 31.03.2016
2014-1-DE04-KA205-000974 moving stories 2 SuB kultur e.V. 01.10.2014 - 31.12.2015
2014-1-DE04-KA205-000877 Rechte Strömungen und Rassismus in Europa 2 AK Kritische Jugend Berlin 01.10.2014 - 31.03.2015
2014-1-DE04-KA200-001127 Act for Career 2 Stadt Nürnberg - Amt für berufliche Bildung - Koordinierungsstelle SCHLAU 01.09.2014 - 31.08.2017
2014-1-DE04-KA200-000889 Overcome Homelessness of Young People 2 Jugendbildung Hamburg gGmbH 01.09.2014 - 31.08.2017